Privacyreglement

De fysiotherapeut houdt, om de behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een registratie bij van de medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de ouders/verzorgers.

Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met de gegevens om, daarom is naast de bovengenoemde Wet bescherming persoonsgegevens, een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement:

  • Behalve de fysiotherapeut die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires, de waarnemers en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
  • U heeft het recht om het dossier van uw kind in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.
  • Teneinde de fysiotherapie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden moet er wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is het ondermeer noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als de gegevens van uw kind daarvoor worden gebruikt zullen deze, om de privacy te waarborgen, niet tot uw kind persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem).
  • Als u er bezwaar tegen heeft dat de gegevens van uw kind voor (anoniem) wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt kunt u dat mededelen aan de fysiotherapeut.
  • Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot uw kind herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor schriftelijke toestemming heeft verleend.
  • Gegevens van kinderen worden niet aan derden verstrekt ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de ouders/verzorgers van het kind hiervoor toestemming hebben gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
  • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met de gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.
Kinderpraktijk KUBUS poppetje 4
Kinderpraktijk KUBUS poppetje 3
Kinderpraktijk KUBUS poppetje 2
Kinderpraktijk KUBUS poppetje 4

© kinderpraktijkkubus.nl | Alle rechten voorbehouden | Cookies | Privacyverklaring |
Kinderfysio voor regio 's-Hertogenbosch (centrum, noord), Vliert en Muntel, Rosmalen en Groote Wielen, Empel, Maaspoort